Způsob a úhrada ceny Tisk

Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby dražebníkovi. Cenu převyšující částku 200.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit do 10 dnů od skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením převyšující částku 500.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit do 10 dnů od skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením lze uhradit v hotovosti k rukám dražebníka, vkladem nebo převodem na účet dražebníka ... číslo účtu 305249923/0300, nelze ji uhradit započtením ani platební kartou. Platba směnkou je nepřípustná.

Neuhradí-li vydražitel stanoveným způsobem cenu dosaženou vydražením, jde o zmaření dražby a vydražitel, který takto zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě. Současně je povinen uhradit náklady zmařené dražby a náklady opakované dražby.